Privacyverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Coronatestwest.nl, een initiatief van 1GWS B.V. streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy verklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens

1GWS BV
Coronatestwest.nl
Prof.J.H. Bavincklaan 3a
1183 AT Amstelveen
Tel. 06 22 72 71 61

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website www.coronatestwest.nl en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in het kader van de uitvoering van de bemiddelingsovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewerken, bewaren en slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

● NAW gegevens;
● Geslacht;
● E-mailadres;
● Telefoonnummer;
● Gegevens betreffende uw gezondheid;
● Informatie over uw afspraak;
● IP-adres;
● Betalingsgegevens;
● Uitslagen van uw diagnostisch onderzoek;

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij zullen uw medische persoonsgegevens alleen verwerken, opslaan en bewaren op grond van uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9 lid 2 sub a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze cliënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

● Het inplannen van een afspraak;
● Het bemiddelen voor uitvoeren van (een) diagnostische behandeling(en);
● Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren;
● Het verbeteren van onze dienstverlening aan u;
● Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;
● Bij archivering: voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden;
● Het verzorgen van een vertaling van medische bevindingsverslagen van een behandeld medicus;
● Het bijhouden van resultaten uit eerdere onderzoeken en/of behandelingen;

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw medische persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan wettelijke voorschriften te voldoen. Wij beoordelen periodiek of er voor het bewaren van gegevens een deugdelijke reden is. Ontbreekt die, dan eindigt onze bewaarplicht en vernietigen wij de gegevens.

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

● Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam, wachtwoord.
● Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opgeslagen zijn.
● Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze systemen wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn zouden wij verwijzingen op kunnen nemen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt bij ons het verzoek kenbaar maken door te mailen naar: info@coronatestwest.nl. 1GWS B.V. zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacy verklaring

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op hun website.

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy verklaring? Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@coronatestwest.nl.